1.  W przypadku wykrycia w zakupionym Towarze niezgodności towaru z umową (wad fizycznych), Klient ma prawo zgłosić reklamację:
- pisemnie na adres MAT – POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. j. 95-030 Rzgów, Ul. Łódzka 24,

- osobiście w Salonie MAT – POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. j. 95-030 Rzgów, Ul. Łódzka 24, lub jednym z Oddziałów;

- przez e-mail na sklep@mat-poz.pl .

2. Do zgłoszenia reklamacji Klient winien dołączyć dowód dokumentujący zakup (paragon fiskalny lub faktura VAT). Jeżeli Klient, będący jednocześnie Konsumentem, nie posiada dowodu zakupu w postaci paragonu, wystarczającym będzie dokument potwierdzenia zapłaty, wyciąg z rachunku bankowego, korespondencja e-mail, tj. informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

3. Jeżeli kupiony Towar ma wadę, Konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona). Wzór reklamacji towaru przez Konsumenta, z którego mogą Państwo skorzystać, znajduje się również [tu] LINK Z ODNOŚNIKIEM DO WZORU

4. W przypadku objęcia zamówionego Towaru gwarancją producenta bądź importera – dokument gwarancji jest wydawany wraz z zamówionym towarem. Rozpatrywanie reklamacji w tym trybie następuje zgodnie z zapisami zamieszczonym w dokumencie gwarancji.

5. W przypadku złożenia reklamacji Klient winien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar, aby Sprzedawca mógł ocenić zasadność żądań Klienta. Rzecz należy odesłać lub osobiście dostarczyć do Salonu MAT – POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. j. 95-030 Rzgów, Ul. Łódzka 24, lub jednego z Oddziałów. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić go Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
W przypadku uznania reklamacji koszty dostarczenia wysyłki zostaną Klientowi zwrócone.

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Sklep powiadomi Klienta o swoim stanowisku w przedmiocie reklamacji listownie, lub mailowo, w zależności od preferencji Klienta.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Towaru do Siedziby Sprzedawcy. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w Salonie lub Oddziale, po jej rozpatrzeniu, Sprzedawca umożliwi Klientowi Odbiór towaru lub kwoty pieniężnej wraz z przysługującym zwrotem kosztów w Salonie lub Oddziale, w którym złożona została reklamacja.